Welcome to Cae Post

It’s not what we do, it’s who we do it for


Cae Post is a social enterprise based in Powys, providing waste management and recycling services across mid-Wales and north Shropshire.

Ynglŷn â Cae Post

Cae Post recycling homepage

Menter gymdeithasol arloesol ym Mhowys yw Cae Post, ac mae’n darparu gwasanaethau rheoli ac ailgylchu gwastraff ledled canolbarth Cymru a gogledd Swydd Amwythig.

Mae Cae Post o’r farn bod cyflogaeth a gwaith hygyrch yn ganolog i sut mae pobl yn gweld eu hunain, ac y dylai pobl sydd ag amrywiaeth o anableddau, neu sydd dan anfantais yn y farchnad waith, gael yr un cyfle i gyfrannu at eu cymuned trwy waith.

Cenhadaeth Cae Post yw mynd i’r afael ag anfantais a chreu cyfle trwy fenter amgylcheddol.

Cae Post building, Trewern, Welshpool

Adeilad Cae Post yn Nhrewern, y Trallwng

Rydyn ni’n fusnes, yn union yr un fath ag unrhyw fusnes arall ond, fel menter gymdeithasol, mae’r incwm rydyn ni’n ei gynhyrchu’n helpu i gyflawni ein hamcanion, sef rhoi cyfle i bawb fod yn rhan o’r byd gwaith. Rydyn ni wedi bod yn gwneud y gwaith hwn am fwy na 30 mlynedd a, thrwy brynu ein gwasanaethau a’n cynhyrchion, rydych chi’n ein helpu ni i gyflawni ein hamcanion.

Gallwch chi ddysgu am yr amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwasanaethau eraill rydyn ni’n eu cynnig yma.

Mae stori gefndir Cae Post ar gael i’w darllen ar y dudalen hon.

Pwy rydyn ni’n eu helpu

Mae cymdeithas yn diystyru nifer anferthol o unigolion gan fod o’r farn nad oes ganddyn nhw unrhyw beth i’w gyfrannu. Mae hyn yn cynnwys y rheiny ag unrhyw ffurf ar anabledd; y rheiny sydd wedi bod mewn helynt neu sydd wedi’u cyhuddo o drosedd; y rheiny sydd wedi bod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau, yn rhai anghyfreithlon ac yn rhai ar bresgripsiwn; y rheiny sy’n dioddef o afiechyd meddwl; y bobl ifanc hynny rhwng 18 a 24 oed nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac, yn wir, unrhyw un y mae cymdeithas o’r farn sy’n “anarferol”.

Rydyn ni’n credu y gall Cae Post, trwy hybu cyflawniadau unigol llu ein buddiolwyr, helpu i greu delwedd fwy cynhwysol i bawb sydd dan anfantais.

Ein pobl

Mae gan Cae PostCae Post Trustees bwyllgor rheoli y mae pob aelod ohono’n wirfoddolwr ac yn ymddiddori yn ei nodau a’i ymrwymiad i weld y gwaith yn llwyddo. Oherwydd strwythur cyfreithiol Cae Post – mae’n gwmni ac yn elusen – maen nhw’n ymddiriedolwyr ac yn gyfarwyddwyr, ac mae ganddyn nhw gyfrifoldebau dan y ddau deitl.

Darllenwch fwy am ein pwyllgor rheoli a’n staff.

View All

Features

Welshpool, Newtown, Montgomery Freegle

Cae Post says don’t recycle – until you have tried Freegle

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Bale of plastic film

Is there any good news about plastic?

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Love Your Clothes - Eich dillad

Love Your Clothes – Caru Eich Dillad

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.